Badania techniczne motorowerów - rozwiewamy w±tpliwo¶ci
Dodane przez gaga dnia Wrzesie 01 2010 10:22:43
Badania techniczne dla nowych motorowerów po trzech, a nastêpnie co dwa lata. Dla starszych ni¿ 3 lata, do 6. lipca 2010, a nastêpnie co dwa lata.
W zwi±zku z nowymi ustawami dotycz±cymi badañ technicznych motorowerów, zarówno w internecie, jak i na naszym forum, czy w wiadomo¶ciach kierowanych do nas, czêsto pytacie co pocz±æ z przegl±dami waszych skuterów. Postanowili¶my w tej sytuacji poradziæ siê odpowiedniego organu, czyli Ministerstwa Infrastruktury.

Badania techniczne, popularnie nazywane przegl±dami, rzeczywi¶cie s± ju¿ niezbêdne w przypadku jedno¶ladów o pojemno¶ci mniejszej, ni¿ 50 cm3. Do tej pory motorowery mia³y w dowodach wpisane bezterminowe. Dziêki temu, przegl±dów wykonywaæ nie trzeba by³o, a przy rejestracji takiego pojazdu, wa¿ne badanie techniczne nie by³o potrzebne.
czytaj wiêcej..