"Jazda ca³y (prawie) rok"
Dodane przez gaga dnia Maj 07 2011 00:00:58
Jestem po 60tce i coraz bardziej dokuczaj± mi ró¿ne dolegliwo¶ci czy ograniczenia zwi±zane z wiekiem. Ponadto, na moich oczach, w ci±gu ostatnich 20-30tu lat natê¿enie ruchu ulicznego wzros³o w takim stopniu, ¿e jazda samochodem w mie¶cie traci sens. Wobec tego, przed 10ciu laty, szukaj±c innego rozwi±zania pomy¶la³em o powrocie do motocykla. W latach 1960 - 1970 je¼dzi³em ca³y rok na motorach o pojemno¶ci 125-500 cc, najwiêcej na I¿u 350. Naturalnie gdy g³ówne ulice by³ ca³kowicie zasypane ¶niegiem, jazda by³ niemo¿liwa.
czytaj wiêcej..